Óû§Ãû£º  ÃÜÂ룺   
£üÍøÕ¾Ê×Ò³£ü¼´Ê±Í¨Ñ¶£ü»î¶¯¹«¸æ£ü×îÐÂÏûÏ¢£ü¿Æ¼¼Ç°ÑØ£üѧÈ˶¯Ïò£üÁ½°¶ÈýµØ£üÈËÔÚº£Íâ£üÀú½ì»î¶¯£ü¹ØÓÚÎÒÃÇ£üÁªÏµÎÒÃÇ£üÉêÇë¼ÓÈë£ü
À¸Ä¿µ¼º½ ¡ª ÃÀ¹ú»ªÒá½ÌÊÚר¼ÒÍø£¾ÈËÔÚº£Í⣾´´Òµ¾ÍÒµ
¹Ø¼ü×Ö  ·¶Î§   
 
2018PayScaleÃÀ¹ú´óѧ±¾¿Æ×î¼ÑÐÂÎÅ´«²¥×¨ÒµÐ½×ÊDZÁ¦ÅÅÃû
2018PayScaleÃÀ¹ú´óѧ±¾¿Æ×î¼ÑÐÂÎÅ´«²¥×¨ÒµÐ½×ÊDZÁ¦ÅÅÃû
10/24/2018 2:43:54 AM £ü ä¯ÀÀ£º212 £ü ÆÀÂÛ£º0

ÇåÎú¶ø׼ȷµÄ¹µÍ¨ÄÜÁ¦ÊÇÈκÎרҵÁìÓòµÄÒ»Ïî¹Ø¼ü¼¼ÄÜ£¬µ«Í¨Ñ¶/ÐÂÎÅרҵµÄѧÉúÈçºÎµÃµ½¸ßнÄØÄØ?Èç¹ûÄãÏëѧϰͨѶ/ÐÂÎÅרҵ£¬2018PayScaleÃÀ¹ú´óѧ±¾¿Æ×î¼ÑͨѶ/ÐÂÎÅרҵн×ÊDZÁ¦ÅÅÃû½«¸øÄãÒ»¸öÖØÒªµÄ²Î¿¼¡£

2018PayScaleÃÀ¹ú´óѧ±¾¿Æ×î¼ÑÐÂÎÅ´«²¥×¨ÒµÐ½×ÊDZÁ¦ÅÅÃû

 

ÅÅÃû ѧУÃû³Æ ÔçÆÚְҵн³ê ÖеÈְҵн³ê
1 ˹̹¸£´óѧ $59,300 $150,100
2 ¼ÓÖÝ´óѧ²®¿ËÀû·ÖУ $56,000 $135,500
3 ±öϦ·¨ÄáÑÇ´óѧ $56,900 $132,000
4 ·¶µÂ±È¶ûÌØ´óѧ $54,200 $128,800
5 ¸¥¼ªÄáÑÇ´óѧ $51,700 $127,500
6 ¿µÄ˶û´óѧ $55,600 $127,300
7 ²¨Ê¿¶Ù´óѧ $50,400 $117,300
7 ŦԼ´óѧ $52,600 $117,300
9 ÇÇÖλªÊ¢¶Ù´óѧ $53,600 $116,900
10 ²¨Ê¿¶ÙѧԺ $53,800 $115,200
11 ¼ÓÖÝ´óѧÂåÉ¼í¶·ÖУ $52,400 $113,300
12 ¼ÓÖÝ´óѧʥ°Í°ÍÀ­·ÖУ $51,500 $113,200
13 ÄϼÓÖÝ´óѧ $51,900 $112,000
14 ÀïÊ¿Âú´óѧ $49,700 $111,600
15 ÒÁÈø¿¨Ñ§Ôº $47,600 $111,100
16 µÏ±¤´óѧ $50,400 $110,200
17 ¸£µÂººÄ·´óѧ $49,500 $109,500
17 »ªÊ¢¶Ù´óѧ $51,900 $109,500
19 ÄÂÂײ®¸ñѧԺ $48,100 $109,100
20 Î÷±±´óѧ $51,900 $108,700
21 Íþ¿ËÉ­ÁÖ´óѧ $51,700 $108,400
22 Ê¥ºÎÈûÖÝÁ¢´óѧ $52,100 $108,300
23 µÂ¿ËÈø˹´óѧ°Â˹͡·ÖУ $49,000 $106,800
24 ÌØÀ­»ª´óѧ $48,600 $106,600
25 ʱװ¼¼ÊõѧԺ $50,600 $106,100
26 ¼ÓÖÝ´óѧ´÷ά˹·ÖУ $51,200 $105,700
27 ÄÏÎÀÀí¹«»á´óѧ $49,400 $105,500
28 ÂíÀï˹ÌØѧԺ $47,000 $105,100
29 ˹ͨϣ¶ûѧԺ $49,300 $104,900
30 ŦԼÖÝÁ¢´óѧ $48,100 $104,700
31 ¼ÓÀû¸£ÄáÑÇÀí¹¤ÖÝÁ¢´óѧ $50,300 $104,300
32 ÎýÀ­Çð×È´óѧ $50,300 $104,100
33 ÂÞ¸ñ˹´óѧв»Â×Èð¿Ë·ÖУ $49,800 $103,900
33 άÀ­ÅµÍß´óѧ $50,600 $103,900
35 °®°ÂÄÈѧԺ $47,600 $103,700
35 ¼ÓÖÝ´óѧʥµØÑǸç·ÖУ $49,500 $103,700
37 ÇÇÖÎ÷ɭ´óѧ $48,500 $103,600
38 Ååçê´úÒò´óѧ $48,900 $103,300
39 ÂíÀïÀ¼´óѧѧԺ¹«Ô° $48,400 $103,200
40 ¼ÓÖÝÖÝÁ¢´óѧÆæ¿Æ·ÖУ $48,900 $102,600
40 к±²¼Ê²¶û´óѧ $48,300 $102,600
42 À¥ÄáƤÑÇ¿Ë´óѧ $47,600 $102,500
43 ղķ˹¡¤ÂóµÏÑ·´óѧ $48,200 $102,300
44 Ñî°Ùº²´óѧ $48,200 $101,900
45 Î÷¶Ù»ô¶û´óѧ $46,800 $101,600
46 ¶«±±´óѧ $49,600 $100,800
47 ÒÁÀûŵÒÁ´óѧÏãéÄ·ÖУ $48,900 $100,600
48 ÃÜЪ¸ù´óѧ°²Äȱ¤·ÖУ $48,600 $100,500
49 µÂÖÝ»ù¶½½Ì´óѧ $46,300 $100,200
50 »ªÊ¢¶ÙÖÝÁ¢´óѧ $48,600 $99,700
51 ÂåÔ¼À­ÂíÀûÃÉÌØ´óѧ $48,000 $99,300
52 »ô·ò˹ÌØÀ­´óѧ $46,800 $98,900
53 Ê¥µØÑǸçÖÝÁ¢´óѧ $47,000 $98,600
54 ÃÀ¹ú´óѧ»ªÊ¢¶ÙÌØÇø $49,200 $98,200
55 µÂÖÝÀí¹¤´óѧ $44,800 $97,900
56 °®Ä¬ÉúѧԺ $48,100 $97,800
56 Èø¸£¿Ë´óѧ $47,800 $97,800
58 ÂíÈøÖîÈû´óѧ $47,800 $97,600
59 ÆÕ¼ªÌغ£Íå´óѧ $47,100 $97,500
60 ÌïÄÉÎ÷´óѧ $42,500 $97,100
61 ¼ÓÖÝÖÝÁ¢´óѧ¶«Íå·ÖУ $50,900 $97,000
62 ±´ÀÕ´óѧ $45,400 $96,900
62 Àû¹þÒÁ´óѧ $46,900 $96,900
62 Ñï˹¶ØÖÝÁ¢´óѧ $44,000 $96,900
65 ¼ÓÀû¸£ÄáÑÇÖÝÁ¢´óѧ¸»ÀÕ¶Ù $44,600 $96,700
65 ¿ÆÂÞÀ­¶à´óѧ²©¶ûµÂ·ÖУ $48,300 $96,700
65 Â޵µº´óѧ $47,100 $96,700
68 ÃÜЪ¸ùÖÝÁ¢´óѧ $44,700 $96,400
68 ŦԼÖÝÁ¢´óѧ $46,900 $96,400
70 ÂÞ˹¸£´óѧ $46,800 $96,300
71 ÈðµÂ´óѧ $45,400 $96,200
72 ·ðÂÞÀï´ï´óѧ $45,500 $96,000
72 ÃÜËÕÀï´óѧ¸çÂ×±ÈÑÇ·ÖУ $44,900 $96,000
74 Æնɴóѧ $45,700 $95,900
74 ÐÂÔóÎ÷ÖÝÀ­Âí²¨Ñ§Ôº $45,500 $95,900
76 ÐÂÔóÎ÷ÖÝѧԺ $47,400 $95,800
77 ¿°Èø˹´óѧ $46,300 $95,600
78 ¸ñ³¼ªÑÇ´óѧ $45,800 $95,400
79 ¼ÓÖÝÖÝÁ¢´óѧÈø¿ËÀ­ÃÅÍÐ $46,800 $95,100
80 ̫ƽÑó´óѧ $48,200 $95,000
81 ¶«ÒÁÀûŵÒÁ´óѧ $44,400 $94,600
81 Âõ°¢ÃÜ´óѧ $46,500 $94,600
81 µÂÖÝÅ©¹¤´óѧ $46,400 $94,600
84 ÑÇÀûÉ£ÄÇÖÝÁ¢´óѧ $45,800 $94,500
84 ÃÉÌØ¿ËÀ³¶ûÖÝÁ¢´óѧ $47,000 $94,500
86 Âõ°¢ÃÜ´óѧ $47,700 $94,200
87 ±öϦ·¨ÄáÑÇÖݲ¼Â¬Ä·Ë¹±¤´óѧ $44,000 $94,100
87 Î÷¿µÄùµÒ¸ñÖÝÁ¢´óѧ $46,000 $94,100
89 °Í³ѧԺ $46,700 $94,000
89 ŦԼ³ÇÊдóѧºàÌØѧԺ $47,700 $94,000
91 ÑÇÀûÉ£ÄÇ´óѧ $47,700 $93,900
92 Âí¿­ÌØ´óѧ $44,300 $93,800
93 ·ÆÆ汤ÖÝÁ¢Ñ§Ôº $45,700 $93,700
93 Ê¥ÍÐÂí˹´óѧ $45,400 $93,700
95 ¶íÀÕ¸ÔÖÝÁ¢´óѧ $45,400 $93,600
96 °ÝÅ·À­´óѧ $46,300 $93,500
97 ¾É½ðɽÖÝÁ¢´óѧ $48,400 $93,400
97 Ã÷ÄáËÕ´ï´óѧ $47,000 $93,400
99 Èð¼ªË¹´óѧ $45,800 $93,000
100 »ô»ªµÂ´óѧ $45,800 $92,800

 

Ïà¹ØÀ¸Ä¿£º¡º´´Òµ¾ÍÒµ¡»
2018 PayScale ÃÀ¹ú´óѧÉÌ¿Æרҵн×ÊDZÁ¦ÅÅÃû 2018-11-16 [64]
¹ã¶«Ê¡ºÍ¹ãÖÝÊÐ28¼Ò¹«Ë¾ÁªºÏÕÐƸ 2018-11-15 [103]
2018PayScaleÃÀ¹ú´óѧ±¾¿Æ×î¼Ñ½ÌÓýרҵн×ÊDZÁ¦ÅÅÃû 2018-11-01 [203]
ÉÜÐË¡¢¹ðÁÖ¡¢±±¾©ÖйشåÕÐļ´´Ð´´ÒµÓ¢²Å¡¢ÏîÄ¿ 2018-10-31 [331]
Princeton Review£º2018ÃÀ¹ú×î¼Ñ»Ø±¨Ñ§Ôº Top50£¡ 2018-10-30 [161]
ÃÀ¹ú¸÷ÖÝͶ×ʻر¨ÂÊ×îºÃµÄ´óѧ 2018-10-24 [212]
ÖйúÖÐÑë»ú¹Ø¼°ÆäÖ±Êô»ú¹¹2019Äê¶È¹«ÎñÔ±¹ú¿¼¼Æ»®Õм1.45ÍòÈË 2018-10-23 [338]
È«ÇòÇóÖ°ÍøÕ¾Indeed£º2018Äê¼ÓÄôó×îÄÑÌî²¹¼¼Êõְλ 2018-10-19 [163]
ÃÀ¹ú´óѧÉÌ¿ÆרҵºÍ¼ÆËã»ú¿Æѧרҵн×ÊDZÁ¦ÅÅÃû 2018-10-06 [301]
¡¶Öйú¹úÎñÔº¹ØÓÚÍƶ¯´´Ð´´Òµ¸ßÖÊÁ¿·¢Õ¹´òÔì¡°Ë«´´¡±Éý¼¶°æµÄÒâ¼û¡· 2018-10-01 [266]
Ïà¹ØÀ¸Ä¿¸ü¶àÎÄÕÂ
×îÐÂͼÎÄ£º
£º¸´µ©´óѧ¹â»ªÇàÄêѧÕßÂÛ̳¡°ÀàÄÔÖÇÄÜ¿ÆѧÓë¼¼Êõ·ÖÂÛ̳¡°£¨12/27-28£© £ººþ±±»Æʯ¾­¼Ã¿ª·¢ÇøÕÐƸ¹«¸æ £ºÄþ²¨¸ßÐÂÇøºÍÕòº£ÇøÕÐƸÆôÊ £ºÐÛ°²ÐÂÇø¡¢ÔÁ¸Û°Ä´óÍåÇøºÍº£ÄÏ×Ôó¸Û½«Éî¿Ì¸Ä±äÖйúµÄÇøÓò¸ñ¾Ö £ºÆÕ¾©ÔÚ¡°±¯ÉË֮ǽ¡±½ÒĻʽÉÏ£º²»ÔÊÐíÔٴν«Éç»áÍÆÏòΣÏյĶÔÁ¢¾³µØ £º°©Ö¢ÃâÒßÖÎÁÆÉúÎï±êÖ¾ÎBiomarkers£©µÄÏÖÔÚÓëδÀ´ £ºÕÅÖ®Ï㣺ÌØÀÊÆյĶԻªÂß¼­ºÍÖйúµÄÈý¸öäÇø £º¹þ·ð´óŒW¹«¹²ÐlÉúŒWÔºXiaoran Liu£ºÃ¿ÌìÒ»°ÑˆÔ¹û¿ÉœpÉÙÐÄѪ¹ÜïLëU
¸ü¶à×îÐÂͼÎÄ
¸ü¶à¡¶¼´Ê±Í¨Ñ¶¡·£¾£¾
 
´òÓ¡±¾ÎÄÕÂ
 
ÄúµÄÃû×Ö£º
µç×ÓÓʼþ£º
ÁôÑÔÄÚÈÝ£º
×¢Ò⣺ ÁôÑÔÄÚÈݲ»Òª³¬¹ý4000×Ö£¬·ñÔò»á±»½Ø¶Ï¡£
δ Éó ºË£º  ÊÇ
  
£ü¹ØÓÚÎÒÃÇ£üÁªÏµÎÒÃÇ£üÉêÇë¼ÓÈë£üºǫ́¹ÜÀí£üÉèΪÖ÷Ò³£ü¼ÓÈëÊղأü
ÃÀ¹ú»ªÒá½ÌÊÚר¼ÒÍø°æȨËùÓУ¬Ð»¾ø¿½±´¡£ÈçÓûÑ¡µÇ»ò·¢±í£¬ÇëÓëÃÀ¹ú»ªÒá½ÌÊÚר¼ÒÍøÁªÏµ¡£
Copyright © 2018 ScholarsUpdate.com. All Rights Reserved.